GeoAnaliz

Płyta dynamiczna

Badanie / Jak wygląda badanie płytą dynamiczną i ile trwa

Badanie trwa bardzo krótko. Po ustawieniu płyty we wskazanym miejscu, w przeciągu kilkunastu sekund dokonujemy jej dynamicznego obciążenia za pomocą 3 próbnych uderzeń i 3 właściwych pomiarów odkształcenia podłoża. Rezultat pomiarów pojawia się na wyświetlaczu elektronicznego czujnika, dzięki czemu od razu możemy określić dynamiczny moduł odkształcenia Ev, a następnie za pomocą korelacji wyznaczyć wskaźnik zagęszczenia podłoża Is.

Badanie / Jak wygląda badanie płytą statyczną vss i ile trwa

Badanie za pomocą płyty statycznej VSS jest najdokładniejszym z badań zagęszczenia warstwy nasypu, nośności oraz zagęszczenia podłoża, którego zasięg sięga głębokości 30-50 cm poniżej umieszczenia urządzenia. Swoje zastosowanie znajduje także w badaniach niektórych typów podbudów. Firma GeoAnaliz dysponuje aparatem trzypunktowym, w którym wartości odczytywane są na trzech licznikach. Badanie przy użyciu płyty statycznej VSS polega na pomiarze wartości osiadania gruntu w strefie poniżej płyty podczas jego stopniowego obciążania przy użyciu przeciwwagi (może nią być sprzęt budowlany o masie przekraczającej 10 t). Odbywa się to w dwóch cyklach obciążania, pomiędzy którymi przeprowadzany jest proces odciążania. Efektem badania jest wyznaczenie pierwotnego modułu odkształcenia E1 oraz wtórnego modułu odkształcenia E2. Ze stosunku E2 do E1 uzyskiwana jest wartość wskaźnika odkształcenia I0.

Zapotrzebowanie / Kiedy badania zagęszczenia podłoża są niezbędne

Firma GeoAnaliz za pomocą lekkiej płyty dynamicznej oraz płyty statycznej VSS wykona dla państwa pomiary nośności podłoża niezbędne do uzyskania pozwolenia na podłączenie drogi dojazdowej do sieci komunikacyjnej. Jeżeli działka znajduje się w Krakowie i inwestor chce doprowadzić do niej dojazd od drogi, będącej własnością gminy, to w trakcie wykonywania nasypu pod nawierzchnię jest zobligowany do skontrolowania jego zagęszczenia. Wyników tych badań wymaga Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT ) przed zgodą na włączeniem drogi dojazdowej do użytku. Podobnie sprawa wygląda w przypadku Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) i Powiatowych (ZDPK).

Pomijając powyższy przypadek kontroli, zagęszczenia podłoża powinien dokonywać każdy inwestor w trakcie prac związanych z formowaniem nasypu budowlanego. Kontrola ta powinna odbywać się etapowo po wzniesieniu każdej kolejnej warstwy nasypu o grubości 20-30 cm. Dlaczego etapowo? Ponieważ tylko tak da się skontrolować, czy nasyp jest wznoszony poprawnie. Gdyby wykonać badanie zagęszczenia dopiero po wzniesieniu nasypu o wysokości 1 m, to nie otrzymamy informacji na temat poprawności zagęszczenia warstw zalegających głębiej niż 30 cm. W takim przypadku należałoby wykonać wykop do poziomu nas interesującego i w nim przeprowadzić badanie płytą dynamiczną lub przeprowadzić sondowanie za pomocą wbijanej, lekkiej sondy dynamicznej DPL. Za pomocą DPL możemy sprawdzić zagęszczenie nasypu na dowolną głębokość, ale musi on być zbudowany z utworów piaszczystych bez domieszki kamieni i gruzu.

Inwestycje / Pod jakie inwestycje płyta dynamiczna skontroluje podłoże

Nasypy drogowe

Jeżeli zleciliśmy firmie wykonanie drogi dojazdowej np. do terenu firmy lub drogi wewnętrznej w obrębie osiedla domków jednorodzinnych, to warto w momencie wznoszenia nasypu skontrolować poprawność jego wykonania. Poprawne zagęszczenie nasypu jest podstawą długoletniej bezawaryjnej eksploatacji drogi. Płyta dynamiczna oraz VSS pomogą również ocenić stan podłoża utwardzonej drogi gruntowej w sytuacji, gdy planujemy wykonać w jej obrębie nową nawierzchnię asfaltową.

Nasypy kolejowe

Wznosząc nowy nasyp kolejowy, lub remontując istniejący, warto sprawdzić, czy formowane warstwy podbudowy z kruszywa są dogęszczone w odpowiednim stopniu. Zbyt słabe zagęszczenie podbudowy pod torami kolejowymi może prowadzić do ich wyginania i wgniatania w podłoże, efektem czego zostanie skrócony czas ich eksploatacji.

Płyta fundamentowa

Budując dom posadowiony na płycie fundamentowej, wykonujemy wykop o głębokości około 1,2-1,4 m, na dnie którego wylewamy betonową podstawę. Następnie formujemy ściany wykopu w postaci ław fundamentowych, a jego wnętrze zasypujemy materiałem drobnoziarnistym. Nasyp piaszczysty wewnątrz fundamentów musi być formowany etapowo - warstwami po 20-30 cm, które następnie powinny być odpowiednio zagęszczane za pomocą wibratorów. Nie kontrolując zagęszczenia nasypu ryzykujemy, iż drobny materiał z czasem zostanie wymyty przez wody gruntowe, a powstałe pustki będą przyczyną nierównych podłóg i popękanych ścian działowych. Wypełnienie takich pustek jest sprawą trudną i kosztowną.

Podbudowa pod kostkę brukową

Wykonując chodnik wzdłuż drogi, lub utwardzając kostką brukową podwórko własnego domu, jako podbudowę stosujemy kruszywo łamane lub piasek. Nasyp ten powinien zostać odpowiednio zagęszczony. W przeciwnym razie po paru miesiącach nawierzchnia z kostki brukowej przestanie być równa. Za pomocą płyty dynamicznej oraz VSS skontrolujemy wykonawcę - czy szybki postęp robót aby na pewno łączy się również ze stosowaniem odpowiedniej grubość nasypu i odpowiednim jego dogęszczaniem.

Sieci elektryczne, gazowe, wodociągi, kanalizacje, przyłącza ciepłownicze, odwodnienia

Badanie płytą dynamiczną można również zastosować dla potrzeb skontrolowania zagęszczenia wszelkiego rodzaju podsypek, obsypek i materiału zasypowego zastosowanych do likwidacji wykopów pod sieci infrastruktury komunalnej. Nieodpowiednie zagęszczenie podłoża w wykopie będzie skutkowało zapadaniem powierzchni terenu bezpośrednio nad siecią komunalną, co z kolei prowadzi do zniszczenia nawierzchni drogowych/chodników. Ponadto niekontrolowane osiadanie źle zagęszczonego podłoża może prowadzić do uszkodzenia rur i zniszczenia nowopowstałej infrastruktury.

Boiska sportowe

Murawa boiska sportowego musi być równa, a na jego powierzchni nie może gromadzić się woda. Aby spełnić te warunki stosuje się odpowiednią podbudowę z materiału o dobrych parametrach filtracyjnych. Nasyp ten należy zagęścić tak, aby osiągnąć odpowiednie parametry wytrzymałościowe. Za pomocą badania płytą dynamiczną skontrolujemy, czy cała powierzchnia boiska jest w takim samym stopniu zagęszczona, dzięki czemu murawa pozostanie równa.